Verificació i modificació dels estudis de Màster

El Reial decret 822/2021, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, fixa les directrius, condicions i els procediments d'assegurament de la qualitat dels plans d'estudis, la superació dels quals permet obtenir títols universitaris oficials vàlids a tot el territori nacional. Aquests procediments es concreten en la verificació del pla d'estudis com a requisit per a l'acreditació inicial del títol i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT); així com el seguiment, la modificació i la renovació de l'acreditació ja atorgada.

Com a continuació del procediment per a l'elaboració i l'aprovació dels plans d'estudis universitaris de màster, en compliment de l'article 21.6 de l'Acord normatiu 13866, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears,  i en compliment de l’Acord del Comitè de Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau del dia 19 de juliol de 2021, es procedeix a l'exposició pública de les propostes o modificacions de titulacions universitàries de màster següents:

Com presentar una al·legació?

Les al·legacions, que han d'anar adreçades a la CET de la titulació (Comissió d'elaboració de la titulació), es remetran al correu electrònic de la Unitat de Gestió del Estudis de Postgrau direccio.ugep@uib.es, durant el termini en què la proposta romangui en exposició pública.

La CET, amb l'assessorament del UGEP, farà un informe raonat que donarà resposta a les al·legacions rebudes i que serà enviat als qui les han presentades.

La CET, si escau, modificarà i aprovarà la proposta del pla d'estudis d'acord amb les al·legacions presentades i la remetrà al CEP.