Propostes de titulacions oficials

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, té com a objecte oferir el marc jurídic que faci possible a les universitats espanyoles estructurar, amb flexibilitat i autonomia, els seus ensenyaments de postgrau de caràcter oficial, per aconseguir harmonitzar-los amb els que s’estableixin en l’àmbit europeu. Els articles 15.1 i 18 del mateix Reial decret 1393/2007 dictaminen que cada universitat ha d’elaborar i organitzar els programes de postgrau d’acord amb els criteris i els requisits que s’hi estableixen.

Propostes d'implantació d'estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (estudis de màster)

Com a continuació del procediment, en compliment de l'article 21.6 de l'Acord normatiu 13866, del dia 23 de febrer de 2021, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears, es procedeix a l'exposició pública de les propostes d'implantació de titulacions universitàries.

Informació La comunitat universitària tindrà un termini de quinze dies hàbils per presentar al·legacions a la proposta davant la CET de la titulació.

Màster Universitari en Edificació i Rehabilitació Arquitectònica
Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa.