Acreditació dels títols oficials de màster i doctorat

El procediment de renovació de l’acreditació té l’objectiu principal de comprovar el compliment dels compromisos adquirits en la memòria de verificació i avaluar els resultats del títol, garantint-ne la qualitat i, en conseqüència, recomanar o no la seva continuïtat fins a la renovació de l’acreditació següent. El resultat s’expressarà en termes de favorable o desfavorable.