Informes de seguiment intern i extern

La Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) de cada titulació de màster o programa de doctorat és l’encarregada d’elaborar un Informe Anual de Seguiment i avaluació (IAS) que ha de ser aprovat per el Comitè de Direcció del CEP, en el cas dels màsters, i pel Comitè Executiu de l’EDUIB, en el cas dels programes de doctorat. Una vegada han estat ratificats per la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB), els IAS es lliuren a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) per fer-ne una avaluació externa. Producte d'aquesta avaluació l'AQUIB genera un informe de seguiment extern.

Els informes derivats d’aquest procés (IAS i informe extern de seguiment elaborat per l’AQUIB) es publiquen a la web de la titulació per rendir comptes del seu desenvolupament i del seu compromís amb la qualitat i la millora continua.