Recollida d'informació per al seguiment periòdic dels estudis de postgrau

El Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) desplega un conjunt d’eines institucionals (com ara enquestes, estudis, etc.) per a la recollida d’informació, imparcial i objectiva, sobre distints aspectes de les titulacions (satisfacció dels col·lectius implicats, inserció laboral dels titulats, indicadors quantitatius del desenvolupament del programa formatiu, etc.).

A més d’aquests mecanismes generals de recollida d’informació a nivell institucional, els responsables de cada titulació poden establir, si ho consideren oportú, els seus propis sistemes per obtenir informació addicional (quantitativa o qualitativa). Tota aquesta informació, tant la institucional com la pròpia de la titulació, serveix per analitzar i rendir comptes, públicament, del desenvolupament dels estudis de postgrau.