Procediment

El procediment de renovació de l’acreditació té l’objectiu principal de comprovar el compliment dels compromisos adquirits en la memòria de verificació i avaluar els resultats del títol, garantint-ne la qualitat i, en conseqüència, recomanar o no la seva continuïtat fins a la renovació de l’acreditació següent. El resultat s’expressarà en termes de favorable o desfavorable.

L’acreditació dels títols oficials de màster i doctorat ha de ser renovada en el termini màxim de 6 anys:

  • En les titulacions de màster, aquest termini començarà a comptar a partir de la data d’inici d’impartició del títol o de la data de renovació de l’acreditació anterior.
  • En les titulacions de doctorat, aquest termini començarà a comptar a partir de la data en què es matricula el primer alumne del programa o de la data de renovació de l’acreditació anterior.

Els apartats següents descriuen les distintes fases en què es pot dividir el procediment de renovació de l’acreditació i n’aporten informació més detallada de cada una.

Inici del procediment de renovació d’acreditació

Una vegada que l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) hagi fet arribar a la UIB el calendari previst de les titulacions que han de passar per un procés d'acreditació, on s'especifiqui també la data prevista d’enviament de l’IA i de la realització de la visita del panell d’experts, la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP) convocarà a una reunió informativa per donar informació i assessorament del procés d’acreditació als responsables de les titulacions, entre els quals hi ha els membres de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ), la direcció del màster o el coordinador del programa de doctorat i la direcció del CEP o de l’EDUIB.

Elaboració de l'Informe d'Autoavaluació (IA)

L’Informe d’Autoavaluació (IA) és el document en el qual la CGQ analitza la situació de la titulació respecte al model d’avaluació per renovar l’acreditació. La CGQ ha d’extreure conclusions basades en evidències i indicadors que s’han d’aportar juntament amb l’IA.

El model d’avaluació està basat en set criteris que defineixen els aspectes més rellevants a valorar durant el procés d’autoavaluació de l’ensenyament:

  1. Organització i desenvolupament
  2. Informació i transparència
  3. Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)
  4. Personal acadèmic
  5. Personal de suport, recursos materials i serveis
  6. Resultats d’aprenentatge
  7. Indicadors de satisfacció i rendiment

Els membres de la CGQ elaboraran l'Informe d'Autoavaluació a partir del model que la UGEP posarà a la seva disposició, validant les taules i evidències que hi estiguin annexades i, alhora, incorporant altres evidències addicionals que li siguin requerides. A l’hora d’elaborar l’IA, els membres de la CGQ poden consultar la Guia d’Autoavaluació: Renovació de l’acreditació de títols oficials de Grau, Màster i Doctorat de l’AQUIB.

Una vegada finalitzada l’elaboració de l’IA, la UGEP durà a terme una revisió per comprovar que l’IA compleix tots els requisits exigits per l’AQUIB i farà arribar als responsables de la titulació un informe de revisió tècnica amb els aspectes que, si escau, s’han d’esmenar o millorar. Així mateix, l’Informe d’Autoavaluació serà revisat pel CEP o l’EDUIB, segons correspongui, abans que la CGQ l'aprovi.

El secretari de la CGQ estendrà acta de l'aprovació l'IA i el document serà signat digitalment per tots els membres de la CGQ. L’IA serà aprovat pel Comitè Executiu del CEP (màsters) o Comitè Executiu de l’EDUIB (doctorats) i signat pel president d’aquest òrgan en senyal d’aprovació. Finalment, la UGEP, en nom del Rector, remetrà l’IA a l’AQUIB en la data prevista.

Visita externa

La visita externa consisteix en l’anàlisi per part d’un grup d’avaluadors externs, nomenats per l’AQUIB, de l’informe d’autoavaluació i d’una visita al centre on s’imparteix la titulació per tal de contrastar la informació recollida i emetre una valoració argumentada respecte als elements que preveu el model d’avaluació. Com a resultat d’aquest procés s’emetrà l’Informe de Visita. Aquesta visita comptarà, almenys, amb la recepció del panell d'experts, amb una reunió de presentació amb l’equip directiu del centre i els responsables del títol, així com amb un conjunt d’audiències i entrevistes amb els diferents col·lectius implicats en la titulació. La visita tindrà una durada d’entre 1 i 3 dies i es farà, preferentment, al centre on s’imparteixi la docència del títol a acreditar.

Abans de la visita externa, la UGEP comunicarà als responsables del títol qualsevol incidència o tràmit que s'hagi notificat per part de l'AQUIB. Entre d'altres, es comunicaran: les dates de la visita externa, la proposta de la composició dels membres del panell d’experts i la selecció d’assignatures de referència (màsters) o expedients de doctorands (doctorats) que s’hauran de posar a disposició del panell d’experts.

Així mateix, la UGEP convoca una reunió preparatòria de la visita externa amb els responsables del títol, que seran els encarregats de seleccionar els participants a les diferents audiències en representació dels diferents col·lectius i enviarà a la UGEP l’agenda definitiva que, posteriorment, es remetrà a l’AQUIB.

Un mes abans de la visita externa, la Universitat, a través de la pàgina web de la UGEP, posarà en exposició pública l’informe d’autoavaluació juntament amb una bústia de suggeriments, perquè tots els col·lectius implicats puguin aportar la seva opinió respecte al contingut. En haver acabat el termini de presentació de suggeriments, es farà un informe amb els comentaris i suggeriments rebuts o indicant que no se n'ha rebut cap. Aquests comentaris es lliuraran als avaluadors el dia abans de la visita externa.

Aproximadament 15 dies abans de la visita externa, la UGEP, en nom del responsable del títol, convocarà els assistents a les diferents audiències i reservarà els espais i el material necessari.

Sol·licitud de renovació de l'acreditació

Un cop feta la visita externa, l'AQUIB emetrà el certificat de visita, que s'enviarà a la UIB perquè pugui fer el tràmit administratiu de sol·licitud de renovació de l'acreditació al Consell d’Universitats.

Informe provisional d'acreditació (IPA)

Després de la visita externa, l’AQUIB emetrà un informe provisional d'acreditació on es farà una valoració motivada de cada un dels criteris del model (vegeu el punt 2) i una valoració global, que podrà ser favorable o bé presentar aspectes que necessàriament han de ser modificats a fi d'obtenir una valoració favorable.

La UGEP farà arribar als responsables del títol l’IPA, que serà revisat i analitzat per la CGQ per decidir si cal presentar-hi al·legacions en un termini de 20 dies hàbils des de la data de recepció. La UGEP proporcionarà una plantilla per ajudar a presentar al·legacions i farà una revisió tècnica de l'escrit abans de la seva aprovació definitiva per part del responsable del títol i del CEP o EDUIB, segons correspongui.

El responsable del títol signarà l'escrit i l'enviarà a la UGEP perquè el faci arribar a l’AQUIB.

Informe final de renovació de l'acreditació (IFA) i resolució final

L’AQUIB emetrà l'informe final de renovació de l'acreditació (IFA), que serà motivat i podrà incloure recomanacions de millora i assenyalar aspectes que seran d'especial atenció en futurs seguiments i renovacions d'acreditació. El Consell d'Universitats, un cop rebut l'informe de l'agència de qualitat, dictarà la corresponent resolució per procedir a inscriure la renovació de l'acreditació del títol en el RUCT, si l’informe és favorable, o per iniciar el procés d'extinció del títol, si l’informe ha estat desfavorable.

Publicació dels resultats

Els documents següents, derivats del procediment de renovació de l’acreditació, es publicaran a la web de la titulació: informe final de renovació de l'acreditació (IFA), Resolució del Consell d'Universitats (RCU) i, en el cas que s'hagin adquirit compromisos de millora a l'escrit de resposta a l'IPA, aquests seran inclosos al Pla de millores (PdM) de la titulació.