Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP)

Funcions UGEP

Les funcions de UGEP són les que s'estableixen a l'article 3 de l'Acord Executiu 14176 del dia 22 de setembre de 2021 pel qual es crea la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP):

  • Coordinar, a proposta del CEP i de l'EDUIB, el procés de disseny i oficialització dels títols oficials de màster i doctorat.
  • Donar suport tècnic al disseny, la implantació, l'avaluació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials de màster i doctorat.
  • Introduir els plans d'estudis de màster i doctorat al programa d'oficialització de títols del Ministeri i al programa de gestió acadèmica de la Universitat.
  • Donar suport al CEP i a l'EDUIB en les tasques bàsiques de gestió acadèmica necessàries per implantar un pla d'estudis de màster i doctorat.
  • Donar suport a la gestió de l'organització i planificació docent en l'oferta d'assignatures, definició de guies docents, temporalització i reconeixement de crèdits.
  • Definir i gestionar el registre de títols oficials de màster i doctorat.
  • Donar formació i suport al professorat en els aspectes que necessitin per dur a terme la seva tasca de gestió acadèmica i docent.
  • Donar suport al CEP i a l'EDUIB en la gestió i coordinació de les pràctiques curriculars externes dels títols de màster i en les activitats formatives dels programes de doctorat.
  • Aquelles funcions que li pugui encarregar el vicerector que tingui les competències en matèria de postgrau.

Memòries publicades

A continuació es presenta un resum de les principals activitats que ha dut a terme la UGEP en el marc de les seves funcions.

Memòries per any acadèmic