Verificació i modificació d'estudis de Doctorat

El Reial decret 822/2021, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, fixa les directrius, condicions i els procediments d'assegurament de la qualitat dels plans d'estudis, la superació dels quals permet obtenir títols universitaris oficials vàlids a tot el territori nacional. Aquests procediments es concreten en la verificació del pla d'estudis com a requisit per a l'acreditació inicial del títol i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT); així com el seguiment, la modificació i la renovació de l'acreditació ja atorgada.

Propostes de titulacions universitàries de doctorat en exposició pública

Com a continuació del procediment per a l'elaboració i l'aprovació dels plans d'estudis universitaris de doctorat, es procedeix a l'exposició pública de les propostes o modificacions de titulacions universitàries de doctorat. La comunitat universitària podrà presentar al·legacions a la proposta davant la CET de la titulació.

Actualment no hi ha propostes

Com presentar una al·legació?

Les al·legacions, que han d'anar adreçades al Grup de treball de la titulació, es remetran al correu electrònic de la Unitat de Gestió del Estudis de Postgrau direccio.ugep@uib.es, durant el termini en què la proposta romangui en exposició pública.

El grup de treball de la titulació, amb l'assessorament del UGEP, farà un informe raonat que donarà resposta a les al·legacions rebudes i que serà enviat als qui les han presentades.

El grup de treball de la titulació, si escau, modificarà i aprovarà la proposta del pla d'estudis d'acord amb les al·legacions presentades i la remetrà a l'Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB).