Estructura organitzativa del SGIQ dels estudis de postgrau

El Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) requereix que cada titulació compti amb un responsable de qualitat (òrgan unipersonal) i amb una Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) (òrgan col·legiat).

La CGQ és l’òrgan responsable de vetllar per la qualitat dels títol oficials i per la seva correcta implantació, gestió i coordinació en el marc del SGIQ de la UIB. S’encarrega de l’anàlisi, del seguiment i supervisió dels resultats i del procés d’aprenentatge dels estudiants a partir dels indicadors més rellevants i de la informació obtinguda d’enquestes de satisfacció dels diferents col·lectius implicats, queixes i suggeriments, etc.

A continuació podeu consultar la normativa que regula la creació i les funcions de les CGQ, així com la composició d’aquestes comissions per a cada una de les titulacions de màster i doctorat.

Normativa

  • 9993. ACORD EXECUTIU del dia 2 de novembre de 2011 pel qual es modifica l’Acord executiu 9129/2009, de 7 de juliol, pel qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ) dels títols oficials de la UIB i es determina qui són els responsables de qualitat dels títols.