Verificació i modificació dels estudis de Màster

El Reial decret 822/2021, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, fixa les directrius, condicions i els procediments d'assegurament de la qualitat dels plans d'estudis, la superació dels quals permet obtenir títols universitaris oficials vàlids a tot el territori nacional. Aquests procediments es concreten en la verificació del pla d'estudis com a requisit per a l'acreditació inicial del títol i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT); així com el seguiment, la modificació i la renovació de l'acreditació ja atorgada.

En aquesta secció podreu accedir a tota la informació sobre normativa reguladora, convocatòries, models de convenis i documentació addicional referents al procediment per a la implantació d’estudis oficials de postgrau a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Normativa referent a la verificació, modificació i implantació de titulacions universitàries de màster

El Reial decret 822/2021, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, fixa les directrius, condicions i els procediments d'assegurament de la qualitat dels plans d'estudis.

13866. ACORD NORMATIU del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears.

Acord del Comité de Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau del dia 19 de juliol de 2021, pel qual s’estableix un procediment complementari d’exposició pública per a les modificacions d’estudis de màster de la Universitat de les Illes Balears.

Impresos, plantilles i guies