Verificació i modificació dels estudis de Màster

El Reial decret 822/2021, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, fixa les directrius, condicions i els procediments d'assegurament de la qualitat dels plans d'estudis, la superació dels quals permet obtenir títols universitaris oficials vàlids a tot el territori nacional. Aquests procediments es concreten en la verificació del pla d'estudis com a requisit per a l'acreditació inicial del títol i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT); així com el seguiment, la modificació i la renovació de l'acreditació ja atorgada.

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana
Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica
Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
Màster Universitari en Ecologia Marina
Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere